PRIMARIA ORASULUI HATEG

ROMANIA   JUDETUL  D

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi

29 octombrie 2012  în ședința ordinară

Consiliului  Local  Hațeg

 

             Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr.452/2012, în temeiul dispozițiilor art.39 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

            Se aprobă cu 16 voturi pentru.                                             

            D-l consilier Demian Viorel, președinte de ședință declară ședința statutară fiind prezenți un număr de 16 consilieri din 17.    

          Lipsește d-na consilier Moisoni Ana-Lia.

 

             La ședință participă de drept:

Marcel-Adrian Goia - Primarul orașului Hațeg

Valentin Pasconi      - Secretarul orașului Hațeg

 

             Participă ca invitați :

Monica Martinesc - inspector,comp.administrație publică locală

Ovidiu Georgeoni - inspector,comp. buget-contabilitate

Adrian Onica        -  consilier juridic

Robert Chiper       -  inspector,serviciu de cadastru și agricultură

Sabin Prejban        -  inspector,comp.achiziții publice

Simona Babău       -  director exec.SPAS

Grațiela Tămășan  -  director tehnic executiv

Raul Farc              -   inspector, SPCLEP

Florin Mihuțiu      -  arhitect șef

Gabriela Mihuțiu   -  șef birou ADPP

Eugen Mariș           - director SC Bucura Prest SA Hațeg

Mircea Dragota      - delegat sătesc

Sergiu  Coman      -  delegat  sătesc

 

Dl. Președinte de ședință, propune spre aprobare următoarea Ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Hațeg prin validarea modificarilor aduse acestuia prin Dispozitia primarului orasului Hateg nr.441/2012.

                                                                                                           Inițiator:Primarul orașului Hațeg

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62086, nr.cadastral 62086 ,în suprafață de 436 mp din domeniul public al orașului Hațeg, în domeniul privat al orașului Hațeg și în administrarea Consiliului Local.

Inițiator:Primarul orașului Hațeg

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Unității locale de sprijin din componența Centrului local de combatere a bolilor.

                                                                                                           Inițiator:Primarul orașului Hațeg

4.Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuințe sociale prin reabilitarea unor

construcții existente.

                                                                                                 Inițiator:Primarul orașului Hațeg

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local.

                                                                                                  Inițiator:Primarul orașului Hațeg

6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii, prin acte aditionale, a contractelor de concesiune prevăzute în anexă.

                                                                                                 Inițiator:Primarul orașului Hațeg

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului intravilan înscris în CF Nr.62176, nr.cadastral 62176 ,în suprafață de 10 mp din domeniul public al orașului Hațeg, în domeniul privat al orașului Hațeg și în administrarea Consiliului Local

                                                                                                     Inițiator:Primarul orașului Hațeg

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de actiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor.                                                                                                                   

                                                                                                      Inițiator:Primarul orașului Hațeg

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe lunare de întreținere datorată de părinți/reprezentanți legali ai copilului care beneficiază de serviciile Creșei orașului Hațeg.

                                                                                                      Inițiator:Primarul orașului Hațeg

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului juridic al acordarii ajutoarelor de urgență, in alte situatii deosebite decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

                                                                                                       Inițiator:Primarul orașului Hațeg

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Hațeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      Inițiator:Primarul orașului Hațeg

12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului și

de Urbanism de pe lângă Primăria orașului Hațeg.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      Inițiator:Primarul orașului Hațeg

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ CONSTRUIRE  LACAS DE CULT SI IMPREJMUIRE ’’orașul Hațeg, str.Victor Bontescu ,nr.3, județul Hunedoara.                                 

                                                                                                        Inițiator:Primarul orașului Hațeg

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Hotărârii  nr.42/2009.                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         Inițiator:Primarul orașului Hațeg

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului intravilan înscris  în CF nr.10  Hațeg , nr. top 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4, în suprafață tabulară de 13439 mp.

                                                                                                 Inițiator:Primarul orașului Hațeg

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ  FAMILIALĂ  P+M“ Hateg, str.1 Mai, Județul Hunedoara.

                                                                                             Inițiator:Primarul orașului Hațeg    

17. Proiect de hotărâre privind constatarea că terenul în suprafață de 1115 mp, înscris în CF Nr.1 Silvașu de Sus, nr.cadastral 2171 , se află pe teritoriul administrativ al orașului Hațeg.

                                                                                             Inițiator:Primarul orașului Hațeg

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitățile de măturat manual, măturat mecanic și întreținere domeniul public, din cadrul Serviciului de salubrizare

al orașului Hațeg.

                                                                                             Inițiator:Primarul orașului Hațeg

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de măturat manual, măturat mecanic și întreținerea domeniului public, ce vor fi practicate de către SC Bucura Prest SA Hațeg, începând cu luna noiembrie 2012.

                                                                                             Inițiator:Primarul orașului Hațeg

20. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului/m.c. la gunoiul menajer ce va fi practicat de

catre SC Bucura Prest SA Hațeg, începând cu luna noiembrie 2012.

                                                                                             Inițiator:Primarul orașului Hațeg

21. Proiect de hotărâre privind Completarea și Modificarea Programului anual al Achizițiilor publice, aprobat prin  Hotărârea nr.11/2012.

                                                                                              Inițiator:Primarul orașului Hațeg

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către S.C. APAPROD SA – operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare a STAȚIEI DE EPURARE- oraș Hateg.

                                                                                             Inițiator:Primarul orașului Hațeg

 

 

 

 

   D-l președinte Demian Viorel, propune introducerea pe ordinea de zi  a următorului punct:

23.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012.

                                                                                                    Inițiator:Primarul orașului Hațeg

24. D-l consilier Prială Andrei propune introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse.

 

           Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerile  făcute.

           Se  aprobă  cu 16 voturi pentru.                                                                                                                                                  

           La punctul unu din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-l Georgeoni Ovidiu    -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.109/2012.

La punctul doi din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-l Chiper Robert    -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – este cel pentru nea  Klein?.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre .

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru 

Se adoptă Hot. Nr.110/2012.

La punctul trei din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-l Chiper Robert     -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

           D-l consilier Timiș Nicolae – ce boli, care boli?. Trebuia ceva din care să rezulte zona sanitar-veterinară sau ce este. Era  normal și firesc să se treacă .

            D-l Primar – așa era și în vechea hotărâre.

            D-l consilier Timiș Nicolae – nu vă mai luați după cele vechi?

            D-l Chiper Robert – specific eu, boli sanitar-veterinare.

             D-l consilier Timiș Nicolae – stai jos, că nu te-a întrebat nimeni pe tine, nu mai specifica.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.111/2012.

La punctul patru din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-na Mihuțiu  Gabriela  -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuții:

            Nu sunt.

 

 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.112/2012.

La punctul cinci din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

           D-l  Georgeoni Ovidiu   -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier  Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre  pe articole. Art.1-3

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.113/2012.

La punctul șase din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-na Mihuțiu Gabriela     -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier  Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – sunt generatoare de profit. Cabinetele medicale sunt făcute pe SRL, dacă le luați balanța nu este chiar așa, nu este o activitate socială. Activitate socială este la primărie, 50% reducere este foarte mult. Te sperii ce venituri sunt acolo, puteți să le reduceți, este punctul meu de vedere. Dacă ne raportăm  la dentiști ei într-adevăr sunt mai amărâți, Votați cum vreți, nu este corect.  La medicii de familie se plătește orice, adeverințele, totul costă. De acord, să le reduci cu 6%,dar nu 50%.  Veniturile lor sunt foarte mari, noi nu câștigăm pe lună cât câștigă ei. Uitați-vă și îmi veți da dreptate, generează profit, rămân și cu 110 milioane/lună. Ne supunem majorității, dar eu mă abțin.            

            Se supune la vot proiectul de hotărâre  pe articole. Art.1-2

            Se aprobă  cu 15 voturi pentru și 1 abținere.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 15 voturi pentru și 1 abținere.

Se adoptă Hot. Nr.114/2012.

            La punctul șapte din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-na Mihuțiu Gabriela -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate. 

            Discuții :

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.115/2012.

La punctul opt din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-na Babău Simona -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.           

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre. pe articole. Art.1-4

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.116/2012.

La punctul nouă din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-na Babău Simona-  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – nu este corect să plătească integral/zi/lună,dacă nu vine toată luna. Mi se pare corect dacă vine 10 zile, să plătească pentru 10 zile, nu sunt de acord cu alin.2 . Sunt oameni amărâți.

            D-na Babău Simona – taxa de hrană așa se plătește, taxa de întreținere este altceva.S-a făcut un deviz estimativ de către Direcția tehnică.

           D-l consilier Timiș Nicolae – știu Simona, nu trebuie să-mi spui, oricum nu acoperă cheltuielile.

            D-na Babău Simona – va suporta primăria o parte din cheltuieli.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  15 voturi pentru și 1 abținere.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 15 voturi pentru și 1 abținere.

Se adoptă Hot. Nr.117/2012.

             La punctul zece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-na Babău Simona -  prezintă raportul compartimentului de specialitate.

            D-l consilier Giuroni Cosmin - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.           

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 5

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.118/2012.

La punctul unsprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-l  Farc Raul  - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Zepa Aurel - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.119/2012.

           La punctul doisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l Mihuțiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Ciorbă Emil – aș avea o propunere președintele comisiei de urbanism din cadrul consiliului local nu trebuie să facă parte din această comisie ?.

           D-l consilier Timiș Nicolae – nu este adevărat, te dublezi în două comisii.

           D-l consilier Lățug Gelu – oricum trece prin comisia noastră, noi propunem consiliului, după ce ne dăm avizul.

           D-l consilier Timiș Nicolae -  puneți-l pe Emil, să fie în două comisii.

 

 

 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.120/2012.         

           La punctul treisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l Mihuțiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – sunt de acord, dar să nu depășească  penticostalii.

            D-l viceprimar Demian Viorel – ca și înălțime sau ce ?.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.121/2012.          

            La punctul paisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l Onica Adrian - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Ștefoni Sebastian – cine este Basarabă Petru ?

            D-l viceprimar Demian Viorel – un cetățean, lucrează la BCR.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 4

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.122/2012.          

           La punctul cincisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l  Chiper Robert  - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.123/2012.          

            La punctul șaisprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l Mihuțiu Florin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Ciorbă Emil - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.124/2012.          

           La punctul șaptesprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l Chiper Robert - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu- prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Ciorbă Emil – al cui a fost terenul ?.

            D-l consilier Timiș Nicolae – tu crezi că te lămurește cineva ?

            D-l Secretar – a aparținut comunei Silvașu Superior, care în prezent este sat aparținător orașului Hațeg.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre.

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.125/2012.          

            La punctul optsprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- na Tămășan Grațiela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – să nu uitați că mașina este a primăriei. Tăiat gard viu 260 lei/vechi/mp nu se poate, utilajele sunt ale noastre.

             D-l Viceprimar Demian Viorel – își vor cumpăra utilaje.

            D-l consilier Timiș Nicolae – cu ce , vreți să-i dați bani la Mariș. Plantat flori se făcea cu echipa de aici. Am avut o ofertă în primăvară pentru plantat cu 30 lei.

            D-l consilier Ciorbă Emil – sunt prețurile maximale.

            D-l consilier Timiș Nicolae  - sunt multe,multe de spus.

            D-l Viceprimar Demian Viorel - nu o să-i dăm mai mult decât a primit până în prezent.

            D-l Mariș Eugen, director SC Bucura Prest-  dați-mi voie să vă explic cum s-a ajuns la aceste prețuri, personalul aferent acestor activități este format din 30 de persoane, iar pentru a intra în legalitate urmare a controlului curții de conturi am fost obligați să stabilim aceste tarife pentru a justifica salariile  alocate de către consiliu local.

          D-l Viceprimar Demian Viorel – aceste sume acoperă doar salariile.

           D-l consilier Timiș Nicolae – TVA-ul de-a moaca.

           D-l Mariș Eugen, director SC Bucura Prest – este societatea consiliului local.

           D-l consilier Timiș Nicolae- ce proști sunt unii, ce deștepți sunteți voi. Vă spun niște lucruri adevărate, în campanie făceați talente.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre .

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru și 2 abțineri.

Se adoptă Hot. Nr.126/2012.  

D-l consilier Timiș Nicolae – d-na Micloșoni nu avea voie să voteze.

D-na  consilier  Micloșoni Dana- nu am votat, m-am abținut.

D-l consilier Timiș Nicolae – abținerea este tot un vot.

D-l Secretar – a spus că se abține și la următoarele două nu va vota.

            La punctul nouăsprezece din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- na Tămășan Grațiela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 4

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru și 1 abținere

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

           Se aprobă  cu  14 voturi pentru și 1 abținere

Se adoptă Hot. Nr.127/2012.

            D-na  consilier  Micloșoni Dana- nu a votat.             

            La punctul douăzeci din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- na Tămășan Grațiela  - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – vin și eu cu o ofertă cu prețuri mai mici, aici nu este reducere de 20%.

           D-l Mariș Eugen, director SC Bucura Prest – este și TVA-ul inclus.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 4

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru și 1 abținere

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu  14 voturi pentru și 1 abținere

Se adoptă Hot. Nr.128/2012. 

D-na  consilier  Micloșoni Dana- nu a votat.                      

            La punctul douăzecișiunu din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- l Prejban Sabin - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu- prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre

.           Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se adoptă Hot. Nr.129/2012.          

            La punctul douăzecișidoi din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D- na Tămășan Grațiela - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            D-l consilier Timiș Nicolae – a-ți stabilit redevența ?. Cât trebuie să plătească ?.

            D-l Primar -  este prevăzut în contractul de delegare.

            D-l consilier Timiș Nicolae – nu era prevăzut, trebuia să stabiliți o sumă, nu să le dați pe gratis. Stabiliți, o parte merge la împrumut și o parte la fondul de dezvoltare. Investiția este făcută de noi.

            D-l consilier Lățug Gelu – noi, cei trei consilieri de la Apa Prod nu votăm acest punct                  ( Lățug,Zepa,Onescu).

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 2

            Se aprobă  cu  13 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 13 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.130/2012.   

 D-nii consilieri Lățug Gelu, Zepa Aurel,Onescu Dorel, nu au votat.           

            La punctul douăzecișitrei din ordinea de zi, dl. Primar, prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive.

            D-l  Georgeoni Ovidiu - prezintă raportul compartimentului de specialitate.

D-l consilier Crăciun Ovidiu - prezintă raportul de avizare a comisiei  de specialitate.

            Discuții:

            Nu sunt.

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole. Art.1- 3

            Se aprobă  cu  16 voturi pentru

            Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

            Se aprobă  cu 16 voturi pentru.

Se adoptă Hot. Nr.131/2012.          

            La punctul douăzecișipatru din ordinea de zi, Diverse, punct introdus pe ordinea de zi de către d-l consilier Prială Andrei.

           D-l consilier Timiș Nicolae -  să facă Andrei, o slujbă.

           D-l consilier Prială Andrei - s-a prezentat un grup de cetățeni cu dorința de a activa în cadrul Clubului Sportiv la Secția de tir.

           D-l consilier Ștefoni Sebastian - se aud tot felul de discuții cu privire la RMN-ul de la spital că s-ar închide. Să facem ceva, punem toți bani mână de la mână.

            D-l Primar -  nu se poate finanța , d-stră  hotărâți în consiliu local.

            D-l consilier Ștefoni Sebastian – contractul nu se poate face decât dacă este un medic radiolog care nu are contract cu casa de asigurări.

            D-l Primar - am vorbit și cu cei de la spitalele din Orăștie și Simeria, pentru a ne trimite pacienți .

           D-l consilier Timiș Nicolae – este cel mai performant din județ, funcționează 24 de ore din 24.   Oricum ,funcționează tot timpul indiferent că are pacienți sau nu, este un băiat acolo. Noi, am tratat cu neurologul de la Simeria ne trimitea zilnic 5- 6 pacienți. Nu doresc ca cineva să aibă nevoie. Se poate vedea cât s-a produs și cât s-a cheltuit.S-a spus că s–au găsit 40 de lei în cont , nu trebuie să găsești nici un leu la spital. Trebuia să las un sac cu bani și cheia, numai să-i luați.

 

    

 

Epuizându-se ordinea de zi , președintele de ședință declară ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                       SECRETAR,               

                DEMIAN VIOREL                                             PASCONI VALENTIN

 

 

 

 

 

                                                                                               Întocmit,

                                                                                      Martinesc Monica